Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

İlgili branşta hastanemizde gerçekleştirilen teşhis ve tedavi hizmetleri:

 • Safra Kesesi
 • Hemoroit (Basur)
 • Meme Hastalıkları
 • Guatr
 • Yemek Borusu
 • Mide
 • Pankreas
 • Oniki Parmak Barsağı
 • İnce ve Kalın Barsak
 • Apandisit
 • Fıtık
 • Kıl Dönmesi

Bilimsel Kupa Tedavisi Faydaları

 • Kalp sağlığını koruyarak, kalp basıncını düzenler.
 • Kan basıncı seviyeleri optimumda tutulur.
 • Karaciğer, böbrek yükü azaltılarak bu organlar korumaya alınır.
 • Saç ve cilt sağlığını korur.
 • Anti-aging (yaşlanma karşıtı) etkisi görülür.
 • İnsülin direncini kırarak Tip 2 DM (Şeker Hastalığı) oluşumunu önler.

Genel Cerrahi Kliniği Bilgilendiriyor

Laparoskopi, karın içinin gaz ile şişirilip organlarının 1 cm’lik delikten kamera yardımıyla görüntülenmesidir. Son yıllarda genel cerrahi hastalıklarında (safra kesesi, apandisit, kanser cerrahisi, kasık ve göbek fıtıkları gibi) kullanıldığı gibi kadın doğum hastalıklarında da (epitopik gebelik, over kistleri ve infertilite) tercih edilmektedir. Laparoskopik ameliyatlar sonrası hastalarda daha az ağrı olmakta ve hastalar erkenden taburcu olabilmektedir. Laparoskopik (kapalı) ameliyatlar hastanemizde tüm cerrahi branşlarda başarıyla uygulanmaktadır.

Kıl Dönmesi

Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) çoğunlukla genç hastalarda görülen ,kuyruk sokumundaki deri altı çukurlarda kılların birikmesiyle oluşan bir hastalıktır.Kesin tedavisi cerrahi olmakla birlikte son zamanlarda en sık tercih edilen yöntem unroofing yada mikrokistektomidir.bu yöntem hastanın anestezi almasına gerek olmadan yapılan 10 dakikalık dikişsiz bir yöntemdir ve hasta aynı gün sosyal hayatında devam edebilmektedir.
Unroofing yöntemi hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır

Lazerli Hemoroid Ve Fissür Ameliyatı

Anorektal hastalıklar makat bölgesinde oluşan hemoroid,anal fissür ve anal fistül gibi hastlıklardan oluşan bir hastalık grubudur.hastalar sıklıkla makatta ağrı ,kanama ve akıntı ile başvururlar.Son yıllarda gerek yeme alışkanlarımızın bozulması gerekse sosyal yaşamımızdaki değişiklerden dolayı görülme sıklığı artmıştır.bu hastalıkların kesin tedavisi cerrahi olmakla birlikte günümüzden en sık uygulanan yöntem hastanın ameliyat sonrası ağrısının az olması,ameliyatın dikişsiz olması ve tekrarlama oranının az olması sebebiyle lazerle yapılan yöntemdir.

Anorektal ameliyatların lazer yöntemi hastanemizde başarıyla yapılmaktadır

Laparoskopi

Laparoskopi, karın içinin gaz ile şişirilip organlarının 1 cmlik delikten kamera yardımıyla görüntülenmesidir.Son yıllarda genel cerrahi hastalıklarında (safra kesesi,apandisit,kanser cerrahisi,kasık ve göbek fıtıkları gibi) kullanıldığı gibi kadın doğum hastalıklarında ( ektopik gebelik,over kistleri ve infertilitede) da tercih edilmektedir.Laparoskopik ameliyatlar sonrası hastalarda daha az ağrı olmakta ve hastalar erkenden taburcu olabilmektedir.

Laparoskopik (kapalı) ameliyatlar hastanemizde tüm cerrahi branşlarda başarıyla uygulanmaktadır

 

İLERİ EVRE KANSERLERİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ HİPEK (HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ) NEDİR?

Son yıllarda görüntüleme yöntemlerinin ve yeni tedavi metotlarının ortaya çıkması ve sık sık gündeme gelmesi ile birlikte kanser vakalarına erken evrelerde tanı konulup tedaviler yapılabilmekte ve hastaların tamamına yakın bir kısmında % 100 iyileşme sağlanabilmektedir.Ancak ileri evre kanser hastalarında yakın tarihe kadar sadece palyatif tedaviler verilmiş hastaların yaşam süreleri için yapılan çalışmalar tam bir netice vermemeiştir.bu hastalar için son yıllarda  “sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulamalarıˮ tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmıştır. Yıllarca terminal dönem hasta kategorisinde palyatif tedavilerle takip edilen hastalarda, yaşam süresini uzatmak ya da küratif amaçlarla sitoredüktif cerrahi uygulanmaktadır.

Sitoredüktif cerrahi aslında cerrahi tarihinin her döneminde, kanserle mücadele eden cerrahın asıl hedefi olmuştur. Tümöral lezyonun tamamen çıkarılması kür için tek yoldur. Zaman içerisinde anestezi ve cerrahi tekniklerin gelişimi, ileri evre tümörlerin tedavisinde cerrahların daha cesur davranması sonucunu doğurmuştur.

Günümüzde sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi dünyada birçok merkezde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak literatür kaynaklarında bu tedavi metodu ile ilgili hala faz 3 çalışmalar olmadığı, yayınlanan serilerde hasta seçimi ve tedavi farklılıklarından kaynaklanan sorunlar olduğu not düşülmektedir. Öte yandan yayınlanan serilerin birçoğu farklı kanser türlerinde olumlu sonuçlar bildirmektedir.

Mide Kanserinde Hipek Uygulaması

Mide kanserinde serozal yayılım önemlidir. İleri evre mide tümörlü hastaların yaklaşık yarısı radikal cerrahiye rağmen tekrarlayabilmekte ve bu hastalarda periton nüksü görülebilmektedir. Küratif amaçlı eksplore edilen hastaların %5-20 sinde periton metastazı tespit edilmektedir.Bu olgularda ortalama yaşam süresi 1-3 aya kadar düşebilir. Periton metastazı gelişmiş mide kanseri hastalarında 5 yıllık sağkalım %3’ün altında ve ortalama sağkalım 6. 5 aydır. Bu açıdan pankreatik kansere bağlı periton metastazından daha iyi, kolorektal kansere bağlı periton metastazıdan daha kötü prognoza sahiptir. periton metastazı gelişmiş mide kanseri hastalarında cerrahi ve ardışık sistemik kemoterapi, neoadjuvan tedavi ve sonrasında cerrahi gibi protokoller uygulanmıştır. Yapılan araştırmalarda mide kanserinde sitoredüktif cerrahi sonrası HİPEK uygulaması 5 yıllık survi oranını %12’den % 42 çıkarmıştır

Kolorectal Kanserde Hipek Uygulaması

Kolorektal kanserler dünyada en sık görülen 3. kanser türüdür. 2035 yılında dünyada 2. 4 milyon insanın kolorektal kanser olacağı tahmin edilmektedir.Kolorektal kanserde periton, karaciğerden sonra en sık metastaz olan bölgedir. Bu bölge tutulumu sonrası yaşam süresi 6-9 ay olarak bildirilmektedir. Son yıllarda kolorektal tümörlere bağlı periton metastazında SRC (sitoredüktif cerrahi)+HİPEK sıklıkla uygulanmaktadır. Toplam 523 kolon kanserine bağlı periton metastazı hastasında uygun olgulara SRC(sitoredüktif cerrahi)+ HİPEK uygulanmış ve bu grupta ortalama sağkalım 32. 4 ay olarak bulunmuştur.

Over Kanserinde Hipek Uygulaması

Over kanseri kadınlarda ölümcül seyreden malign hastalıklardan biridir. Over kanseri insidansı Avupa, Amerika ve İsrail’de en yüksek iken, Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde en düşük oranda izlenir. Hayat boyunca bir kadının over kanseri geliştirme riski yaklaşık 1/70’dir. Hastalığın 5 yıllık survi oranı %50 olup birçok hasta nüks nedeni ile kaybedilir.  Optimal olarak sitoredüksiyon yapılmış olan hastalarda ortalama sağkalım 36. 7 ay iken, optimal sitoredüksiyon yapılamayanlarda ortalama sağkalım 16. 6 ay olarak bulunmuştur

Hipek Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

SRC ve HİPEK sonrası morbidite %0-62 ve mortalite %0-10 arasında bildirilmiştir. SRC ile uygulanan geniş cerrahi rezeksiyonlar ciddi morbiditelere neden olabilir. Ancak doğru seçilmiş hastalarda bu oranlar % 10 nun altına kadar düşebilmektedir.bu aşamada hastalara uygun tahliller ve görüntülemeler yapılmalı ve hastanın bu tedaviye uygun olup olmadı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.Bu nedenle tanı konulma aşaması yada tedaviye başlangıç sürecinde mutlaka deneyimli bir ekiple yola çıkmak kendini emin ellere teslim etmek son derece önemlidir.