Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta hakları birimimiz Hastanemizin 2. katında hizmet vermektedir.Bir sağlık kuruluşunda sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya
 • Eşitlik içinde Hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya
 • Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye
 • Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye
 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya
 • Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
 • Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye
 • Saygınlık Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli, sağlık hizmeti almaya
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici tüm etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun ziyaretçi kabul etmeye
 • Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye
 • Müracaat, şikayet ve Dava hakkı: Haklarının ihaleli halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya
 • Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.