Ana Sayfa > Kurumsal > Haklar > Hekim Hakları

Hekim Hakları

 1. Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı: hekimlik mesleği son yıllarda yükselen bir ivme ile gelişen iletişim ve bilgisayar teknolojisine her düzeyde gereksinim duyan bir uygulamaya dönüşmüştür. Tıp eğitimindeki yüksek teknolojinin tıptaki uygulama alanları ile tanışan bir hekimin iş yaşamında tanı ve ve tedavide söz konusu gelişmeleri yaşamayı istemesi hakkıdır. Bu duruma resmi bir hastaya bakıyorsa hekim hastasını ileri bir merkeze sevk edebilir. 
 2. Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı: hekim mesleğini uygularken etik ikilemlerde yasal, politik, toplumsal, estetik ve ekonomik değerlerle çatışabilir.
  Bu çatışmayı çözümlerken hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı olmalıdır. 
 3. Hekimin Baskısı Altında Olmadan Mesleğini Uygulama Hakkı: Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik özgürlük sağlanmasına engel olabilecek her türlü baskı girişimi mesleğin doğasıyla çelişir. Özellikle adli hekimlik alanında sorun çıkartabilecek bu durumda hekim Cumhuriyet savcılığına, Türk Tabipler birliği, Dünya hekimler Birliği ve iç hukuku tükettiyse Avrupa İnsan hakları Komisyonuna başvurabilir. 
 4. Hekimin Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma Hakkı: Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide hekimler kendi değerlerini (hastalar açısından olumsuzluk yaratmamak kaydıyla ) savunabilirler. Bir hekim kendi değeri ile ters düşen uygulamalara zorlanmamalıdır. 
 5. Hekimin Sağlığını Koruma Hakkı: Hekimin mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkına sahip olmalıdır. 
 6. Hekimin Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme Hakkı: hekimlik mesleğindeki gelişmelerin izlenmesi belirli bir bedeli gerektirmektedir. Hukuken hekimin kendini ülke tıbbının
  Gelişmesi düzeyinde yetiştirmesi gerekir. Yaptıkları ağır mesleki bilgi ve yoğun emek gerektiren ayrıca riskli hizmetin karşılığı ödenmelidir. Hekimin yaptığı hatalar sonucunda kendisine açılacak tazminat davaları ileride ayrıca sorun olacaktır. 
 7. Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı: Hasta- hekim ilişkisinin temelinde yer alan öğe güvendir. Hekimin kendisine güven duymayan hastayı reddetme hakkı vardır. Kendisindeki bulaşıcı hastalığı hekime söylemeyen hastada olduğu gibi. Bu durum hekimlik onurunun korunmasının olmazsa olmaz koşuludur. Acil yardım, resmi veya insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere mesleki ve kişisel sebeplerle hasta bakmayabilir. 
 8. Hekimin Yönetsel Süreçlere Katılma Hakkı: hekimlerin bulundukları kurumlarda hem de ülke ile ilgili yönetsel süreçte etkili olma ve sağlıkla ilgili hazırlanan mevzuatta görüş bildirme hakkı olmalıdır. 
 9. Hekimin Danışma Hakkı: Hekimin gereksinim duyduğu anda konsültasyon hakkı olmalıdır. Bu danışmanlık süreci, tanı ve tedavi sorunları için olduğu kadar etik sorunlar için de söz konusu olabilir. Her hekimin karar verirken yetersiz kaldığı durumlarda bir klinik etik uzmanı danışmanlık istemeye hakkı olmalıdır. 
 10. İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı: tedaviye gelen hastayla hekim arasında bir sözleşme yapılmış sayılır. Sözleşme gereği hekim başlanan tedaviyi sonuçlandırır. Eksikleri tamamlar, hastayı iyileşinceye kadar tedavi eder. Hekimin bu sözleşmede hastanın tamamen iyileşeceğini söyleme hakkı yoktur. ( diş, ortopedi protezleri ve estetik cerrahi hariç)Hasta hekimden böyle bir söz talep edemez. Hekim sadece tıp ilkelerine ve kurallarına göre gereken tedaviyi ve ameliyatı yapmaya ve tedavi prensiplerini en iyi şekilde uygulamaya söz vermiş sayılır. 
 11. Yeterli Zaman Ayırma Hakkı: Hekimden hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi bir şekilde iyi bir şekilde kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgileri vermesi beklenir. Bunların hepsi zaman alan eylemlerdir. Bu nedenle bir hekim bir poliklinikte 20 hastadan fazlasına bakmama hakkına sahiptir. Ancak daha fazla hastanın tedavi için başvurması üzerine uzman görevlendirilerek o günkü tüm hastaların muayeneleri sağlanır. 
 12. Tanıklıktan Çekilme hakkı: Hekim, meslek sırrının söz konusu olduğu durumlarda tanıklıktan çekilebilir. 
 13. Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı: Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmekteyse hekim bunlardan dilediğini seçme hakkına sahiptir. Fakat uzun zamandan beri bilinen ve genel kabul görmüş yöntemlere öncelik vermelidir. Tabip ve diş tabibi sanat ve mesleğini uygularken hiçbir etki ve baskıya kapılmaksızın vicdani ve mesleki görüşüne göre davranır

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 2014-10-10